Vi er demokratisk ledet

Som en af Danmarks største medlemsbaserede selskaber hviler vores lederskab på demokratiske værdier

Det er vores medlemsvalgte repræsentanter, der sammen med bestyrelsen og direktionen sætter retningen for vores investeringer og vores almennyttige arbejde.

For os handler lederskab især om at turde fokusere på det, der giver mest værdi. Derfor er vores fokus først og fremmest på et godt langsigtet ejerskab af Tryg med tilfredse forsikringstagere og solide økonomiske resultater i vores øvrige investeringer. Begge dele er grundlag for, at alle i Tryg-familien fortsat kan skabe værdi og tryghed. 

Som en demokratisk ledet organisation er det vigtigt for os at engagere vores medlemmer. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke dialogen med både vores medlemmer og omverdenen generelt.

Repræsentantskab, bestyrelse og direktion mødes to gange om året for at følge op på strategien, løbende indsatser og resultater samt diskutere forskellige aktuelle emner og udfordringer.

Repræsentantskabet

er vores øverste myndighed, som er involveret i væsentlige beslutninger om udviklingen af vores selskab. Vores repræsentantskab skal eksempelvis godkende årsregnskabet inkl. evt. bonus, vælge medlemmer til bestyrelsen, beslutte de overordnede strategier, større investeringer og niveauet for midler til almennyttige aktiviteter i TrygFonden. Vi har i alt 70 repræsentanter, som er valgt af og blandt TryghedsGruppens medlemmer for en periode på fem år, og som også selv er medlemmer. Alle repræsentanter sidder i TrygFondens regionale råd, hvor de arbejder for at styrke lokale tryghedsskabende aktiviteter. Repræsentantskabet har fastsat en forretningsorden for sit arbejde. Formanden for repræsentantskabet er Jens Bigum og næstformanden er Helle Taulbjerg.

Bestyrelsen

består af otte medlemmer og har ansvaret for den overordnede ledelse af TryghedsGruppen. Sammen med direktionen sætter bestyrelsen retningen for vores investeringer og almennyttige arbejde. Bestyrelsen afholder mindst seks årlige møder og et årligt strategiseminar. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år blandt repræsentanterne. Fire af vores otte bestyrelsesmedlemmer sidder tillige i Trygs bestyrelse.

Mød vores bestyrelse her.

Direktionen 

har ansvaret for den daglige ledelse og eksekverer på vores strategier. Rie Odsbjerg Werner er adm. direktør, og Ulrik Andersson er økonomidirektør.