Repræsentantskabsmøde afholdt

Onsdag den 21. marts 2012 afholdt TryghedsGruppen smba ordinært repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet årsrapporten for 2011, valgte formandskab for repræsentantskabet samt valgte medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet udpeger TryghedsGruppens bestyrelse, der består af otte medlemmer valgt for to år ad gangen. På onsdagens repræsentantskabsmøde skulle der vælges fem medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet valgte:
Anya Eskildsen
Mikael Olufsen
Jens Iwer Petersen
Jørgen Huno Rasmussen
Jens Bjerg Sørensen

Anya Eskildsen, der er adm. direktør på Niels Brock, blev nyvalgt medlem af bestyrelsen, mens de fire sidstnævnte blev genvalgt til bestyrelsen.

Efter valget afholdt bestyrelsen konstituerende møde, hvor Mikael Olufsen blev genvalgt som formand og Jens Iwer Petersen og Jørgen Huno Rasmussen som næstformænd.

På repræsentantskabsmødet var der endvidere nyvalg til Peter Gæmelke, landmand og tidligere præsident for Landbrugsrådet, og genvalg til Carl Erik Skovgaard Sørensen som henholdsvis formand og næstformand for TryghedsGruppens repræsentantskab.

Yderligere oplysninger

Unna M. Balle, kommunikationskonsulent
TryghedsGruppen smba, tlf.: 30 56 34 38

Om TryghedsGruppen 

TryghedsGruppen smba er en medlemsbaseret virksomhed med flere end 1 million medlemmer. Medlemmerne er forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension i Danmark. TryghedsGruppen er med 60 % hovedaktionær i Nordens næststørste forsikringskoncern Tryg og ejer derudover en række sundhedsvirksomheder. Overskuddet fra TryghedsGruppens aktiviteter går til at skabe tryghed i Danmark. Det sker gennem TrygFonden, der støtter en lang række almennyttige aktivi-teter inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. I 2012 støtter TrygFonden trygheden i Danmark med cirka 550 mio. DKK.

TryghedsGruppens repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i TryghedsGruppen smba. De 70 repræsentanter er valgt af og blandt TryghedsGruppens medlemmer i de fem regioner i Danmark. Senest har der i januar 2012 været afholdt valg i Region Syddanmark, hvor der blev valgt 15 repræsentanter. Repræsentantskabet godkender selskabets vedtægter, årsrapport og anvendelse af årets resultat samt vælger bestyrelsen. Endvidere behandler repræsentantskabet forretningsstrategien og TrygFondens uddelingsniveau.