Fremgang for TryghedsGruppen i 2013

2013 var et positivt år for TryghedsGruppen, der præsenterer et solidt resultat. TrygFonden uddelte 550 mio. kr. til at skabe mere tryghed for danskerne. Årets resultat fra TryghedsGruppen blev efter uddelinger på 1.3 mia. kroner.

”Vi kan med glæde se tilbage på det forgangne år, hvor vi har skabt mere tryghed og værdi for danskerne. Samtidigt har vi opnået et godt resultat, der betyder, at TryghedsGruppen kan være et solidt fundament under Tryg, og at vi kan forsætte et stabilt højt niveau for TrygFondens tryghedsskabende aktiviteter,” siger TryghedsGruppens administrerende direktør Jørn Wendel Andersen.

TryghedsGruppen ejer 60 procent af aktiekapitalen i Tryg og egenkapitalen er steget med 1.3 mia. kroner i forhold til det forgangene år, og var således 21 mia. kroner ved udgangen af året. Opgjort til markedsværdi var TryghedsGruppens samlede formue ved udgangen af 2013 således 33 mia. kroner. Trygs resultat ligger på samme niveau som sidste år, efter endnu et år med fokus på effektiviseringer og efterfølgende omkostningsbesparelser. I slutningen af året blev Trygs resultat dog negativt påvirket af de to storme, der ramte landet.

Vellykket implementering af strategi for direkte investeringer

Forrige år vedtog TryghedsGruppen en ny strategi for direkte investeringer, hvor der er fokus på langsigtede investeringer i større, veldrevne selskaber i Danmark og i Norden. Implementeringen af strategien for direkte investeringer er kommet godt i gang i løbet 2013. TryghedsGruppen har blandt andet afhændet to virksomheder i årets løb, og indgået aftale om at sammenlægge fitnesselskaberne Elixia og Health & Fitness Nordic, så TryghedsGruppen sammen med kapitalfonden Altor kommer til at eje nordens største fitnesskoncern. Driftsresultatet for fitnesskoncernen viste en stigning på 18 procent.

”Vi er i fuld gang med at implementere strategien for direkte investeringer. I løbet af året har vi blandt andet afhændet to virksomheder og realiseret en større sammenlægning af fitness-selskaberne Elixia og Health & Fitness Nordic. Den nye investeringsstrategi har rettet op på tidligere udfordringer, og samlet set har vores direkte investeringer haft det bedste år siden vi begyndte vores direkte investeringer. Vi er glade for resultatet og ser frem til at komme endnu længere i realiseringen af strategien i 2014,” siger TryghedsGruppens adm. direktør Jørn Wendel Andersen.

Et godt år for kapitalforvaltningen

Det var også et godt år for kapitalforvaltningen i TryghedsGruppen. Kapitalforvaltningen opnåede et afkast på 6,3 procent svarende til 739 mio. kroner. Det er et tilfredsstillende resultat set i lyset af markedsudviklingen og den valgte risiko- og investeringsprofil.

TrygFonden skaber tryghed for danskerne

TrygFonden brugte i det forgangne år 550 mio. kroner på en lang række tryghedsskabende aktiviteter, herunder trafiksikkerhed, målrettede indsatser for børn og unges trivsel, og forskning i, hvordan flere kan leve et længere liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt.

”Vi er glade for, at vi i 2013 igen har været med til at skabe tryghed for rigtig mange mennesker. Vi har nu fået ny fokuseret strategi og er allerede i fuld gang med nye projekter og har indgået nye partnerskaber, der kan være med til at gøre flere i stand til at tage ansvar for egen og andres tryghed,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Stor interesse for demokratiet i TryghedsGruppen

TryghedsGruppens medlemmer viste stor interesse for medlemsdemokratiet. Ved valget til repræsentantskabet i Region Nordjylland blev det til en firedobling af valgdeltagelsen og 14.000 medlemmer stemte. Det var også første gang, at medlemmerne fik mulighed for at afgive deres stemme digitalt, hvilket 2/3 valgte at gøre.

”Ved de seneste fem valg til repræsentantskabet har mere end 100.000 medlemmer afgivet deres kryds, og ved seneste valg i Region Nordjylland blev valgdeltagelsen firedoblet. Det er et glædeligt tegn på, at flere medlemmer vil have indflydelse på TryghedsGruppens aktiviteter herunder hvilke projekter, der skal støttes gennem TrygFonden,” siger Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen

Materialet er til fri afbenyttelse for pressen.

Læs TryghedsGruppens årsrapport 2013

Årsrapporten skal endelig godkendes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. marts 2014.