valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Sådan arbejder vi i Tryg-familien

TryghedsGruppen er et medlemsbaseret og demokratisk ledet selskab med 1,3 mio. medlemmer. Vores øverste besluttende organ er repræsentantskabet på 70 personer, der vælges blandt medlemmerne. Alle medlemmer kan stille op til valg til repræsentantskabet og afgive deres stemme. Der er valg hvert år på skift i de fem regioner, og repræsentanterne vælges for en 5-årig periode. Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges en bestyrelse på i alt 8 personer, der vælges for en toårig periode. 

TryghedsGruppen ejer 60 pct. af aktierne i Tryg A/S, der er et børsnoteret selskab, som agerer på markedsvilkår. Tryg ledes af en selvstændig direktion og bestyrelse, og TryghedsGruppens udøvelse af aktivt ejerskab sker gennem afgivelse af stemme på generalforsamlingen og gennem repræsentation i Trygs bestyrelse med op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Et af TryghedsGruppen formål er at yde støtte til almennyttige aktiviteter. Det foregår gennem TrygFonden, der arbejder for at øge trygheden for alle i Danmark. De almennyttige aktiviteter skal bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed, og er baseret på en strategi opdelt på 3 kerneområder – sikkerhed, sundhed og trivsel – og herunder 12 nærmere definerede fokusområder. Strategien besluttes af repræsentantskabet, herunder også den årlige beløbsramme, der efter vedtægterne som minimum skal udgøre 1 pct. af TryghedsGruppens formue. TrygFonden har et højt og stabilt niveau for almennyttige aktiviteter, og de seneste år har beløbsrammen været på 600 mio. kr. I 2020 er bevilliget op til 650 mio. kr.

TrygFondens aktiviteter og uddelinger følger den vedtagne strategi og er uafhængig af kommercielle interesser. I regi af bestyrelsen er der nedsat et bevillingsudvalg, der forbereder og tager stilling til TrygFondens landsdækkende donationer. Udover 3 bestyrelsesmedlemmer består bevillingsudvalget af 3 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet. De regionale uddelinger besluttes af TrygFondens regionale råd.

TryghedsGruppen indførte i 2015 en mulighed for at udbetale bonus til medlemmerne og har gjort dette siden 2016. Desuden vedtog repræsentantskabet i 2016 en medlemsstrategi, og i de kommende år planlægges yderligere medlemsaktiviteter. Disse er uafhængige af TrygFondens aktiviteter, som er for alle danskere, men kan bl.a. omfatte information om TrygFondens aktiviteter, herunder om mulig-heden for at engagere sig aktivt i TrygFondens projekter.